Có 1 kết quả:

tīng lì

1/1

tīng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hearing
(2) listening ability