Có 1 kết quả:

tīng píng

1/1

tīng píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to allow (sb to do as he pleases)