Có 1 kết quả:

tīng qiáng gēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eavesdrop
(2) to listen in secret to sb's conversations