Có 1 kết quả:

tīng qiáng miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

surface of wall