Có 1 kết quả:

tīng zhòng

1/1

tīng zhòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) audience
(2) listeners

Một số bài thơ có sử dụng