Có 1 kết quả:

tīng tǒng

1/1

tīng tǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) telephone receiver
(2) headphone
(3) earphone
(4) earpiece
(5) stethoscope