Có 1 kết quả:

tīng yù

1/1

tīng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

audibility threshold