Có 1 kết quả:

lóng bāo

1/1

lóng bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hearing impaired person (Tw)