Có 1 kết quả:

Sù běi Měng gǔ zú Zì zhì xiàn ㄙㄨˋ ㄅㄟˇ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Subei Mongol autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu