Có 1 kết quả:

sù mù

1/1

sù mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) solemn and respectful
(2) serene

Một số bài thơ có sử dụng