Có 1 kết quả:

sì wú jì dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absolutely unrestrained
(2) unbridled
(3) without the slightest scruple