Có 1 kết quả:

zhào jiàn

1/1

zhào jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to build (for the first time)
(2) to create (a building)