Có 1 kết quả:

ròu bāo zǐ dǎ gǒu ㄖㄡˋ ㄅㄠ ㄗˇ ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

what's gone can never come back