Có 1 kết quả:

ròu bāo zǐ dǎ gǒu

1/1

ròu bāo zǐ dǎ gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

what's gone can never come back