Có 1 kết quả:

ròu shāng

1/1

ròu shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meat merchant
(2) butcher