Có 1 kết quả:

ròu gǎn

1/1

ròu gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sexiness
(2) sexy
(3) sensuality
(4) sensual
(5) voluptuous