Có 1 kết quả:

ròu bàng

1/1

ròu bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meat stick
(2) penis