Có 1 kết quả:

ròu dú gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Clostridium botulinum