Có 1 kết quả:

ròu dú suō zhuàng yá bāo gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)