Có 1 kết quả:

ròu tāng

1/1

ròu tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meat soup
(2) broth