Có 1 kết quả:

ròu yǎn fán tāi

1/1

ròu yǎn fán tāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ignoramus (idiom)