Có 1 kết quả:

ròu sī

1/1

ròu sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shredded meat
(2) shredded pork