Có 1 kết quả:

Ròu Pú tuán

1/1

Ròu Pú tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

The Carnal Prayer Mat, Chinese erotic novel from 17th century, usually attributed to Li Yu 李漁|李渔[Li3 Yu3]