Có 1 kết quả:

ròu dòu kòu liào ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Myristicaceae (family of plants producing aromatic or hallucinogenic oils, including nutmeg)