Có 1 kết quả:

ròu dòu kòu liào

1/1

ròu dòu kòu liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Myristicaceae (family of plants producing aromatic or hallucinogenic oils, including nutmeg)