Có 1 kết quả:

ròu shēn

1/1

ròu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

corporeal body