Có 1 kết quả:

ròu bǐng

1/1

ròu bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meat patty