Có 1 kết quả:

cào nǐ mā

1/1

cào nǐ mā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fuck your mother (vulgar)