Có 1 kết quả:

xiào xiàng

1/1

xiào xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) portrait (painting, photo etc)
(2) (in a general sense) representation of a person
(3) likeness

Một số bài thơ có sử dụng