Có 1 kết quả:

dù zi

1/1

dù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) belly
(2) abdomen
(3) stomach
(4) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng