Có 1 kết quả:

gān huǒ

1/1

gān huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) irascibility
(2) irritability
(3) (TCM) inflammation of the liver