Có 1 kết quả:

gān dǎn

1/1

gān dǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

can đảm, gan dạ