Có 1 kết quả:

gǔ běn jīn bǐ lǜ

1/1

gǔ běn jīn bǐ lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

equity ratio