Có 1 kết quả:

fū qiǎn

1/1

fū qiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skin-deep
(2) superficial
(3) shallow