Có 1 kết quả:

féi dūn dūn

1/1

féi dūn dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

exceedingly obese