Có 1 kết quả:

féi liào

1/1

féi liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fertilizer
(2) manure