Có 1 kết quả:

féi mǎ qīng qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. stout horses and light furs
(2) fig. to live in luxury