Có 1 kết quả:

jiān bó

1/1

jiān bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shoulder