Có 2 kết quả:

Kěn ní yàkěn ní yà

1/2

Kěn ní yà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kenya

kěn ní yà

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Kenya