Có 1 kết quả:

Kěn pǔ suǒ ēn

1/1

Kěn pǔ suǒ ēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Dirk) Kempthorne (US Senator from Idaho)