Có 1 kết quả:

gōng sān tóu jī ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

triceps brachii (back of the upper arm)