Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 8
Bộ: ròu 肉 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿳
Nét bút: 丶一フ丶丨フ一一
Thương Hiệt: YIB (卜戈月)
Unicode: U+80B2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: dục
Âm Nôm: dọc, dục, trọc
Âm Nhật (onyomi): イク (iku)
Âm Nhật (kunyomi): そだ.つ (soda.tsu), そだ.ち (soda.chi), そだ.てる (soda.teru), はぐく.む (haguku.mu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: juk6

Tự hình 5

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sinh, sinh sản. ◎Như: “dục lân” 育麟 sinh con trai. ◇Dịch Kinh 易經: “Phụ dựng bất dục, hung” 婦孕不育, 凶 (Tiệm quái 漸卦) Vợ có mang mà không đẻ, xấu.
2. (Động) Nuôi, nuôi cho khôn lớn. ◇Thi Kinh 詩經: “Trưởng ngã dục ngã” 長我育我 (Tiểu nhã 小雅, Lục nga 蓼莪) Làm cho tôi lớn, nuôi nấng tôi.
3. (Động) Lớn lên. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Tuyết sương vũ lộ thì, tắc vạn vật dục hĩ” 雪霜雨露時, 則萬物育矣 (Khai xuân luận 開春論) Khi tuyết sương mưa móc, thì muôn vật tăng trưởng.
4. (Danh) Lúc còn nhỏ, tuổi thơ.
5. (Danh) Họ “Dục”.

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nuôi nấng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sinh, sinh sản. ◎Như: “dục lân” 育麟 sinh con trai. ◇Dịch Kinh 易經: “Phụ dựng bất dục, hung” 婦孕不育, 凶 (Tiệm quái 漸卦) Vợ có mang mà không đẻ, xấu.
2. (Động) Nuôi, nuôi cho khôn lớn. ◇Thi Kinh 詩經: “Trưởng ngã dục ngã” 長我育我 (Tiểu nhã 小雅, Lục nga 蓼莪) Làm cho tôi lớn, nuôi nấng tôi.
3. (Động) Lớn lên. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Tuyết sương vũ lộ thì, tắc vạn vật dục hĩ” 雪霜雨露時, 則萬物育矣 (Khai xuân luận 開春論) Khi tuyết sương mưa móc, thì muôn vật tăng trưởng.
4. (Danh) Lúc còn nhỏ, tuổi thơ.
5. (Danh) Họ “Dục”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nuôi, nuôi cho khôn lớn gọi là dục.
② Sinh, như dục lân 育麟 sinh con trai.
③ Thơ bé.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 杭育 [hángyo]. Xem 育 [yù].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đẻ, sinh nở, ương, ươm, nuôi: 生兒育女 Sinh con đẻ cái; 計划生育 Sinh đẻ có kế hoạch; 節育 Hạn chế sinh đẻ, cai đẻ;
② (Giáo) dục: 德育 Đức dục; 智育 Trí dục. Xem 育 [yo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi nấng. Nuôi cho lớn — Sanh đẻ — Tên người, tức Cao Xuân Dục ( 1842-1923 ), tự là Tự Phát, hiệu là Long Cương, người xã Thịnh Mĩ, huyện Đông Thanh, tỉnh Nghệ An, đậu cử nhân năm 1877, Tự Đức thứ 29, làm quan đến Học Bộ Thượng Thư, tước An Xuân Tử. Năm 1909, ông kiêm nhiệm chức Quốc Sử quán Tổng tài, ông soạn lại bộ Đại Nam Nhất Thống Chí, các tác phẩm khác gồm Quốc triều khoa bảng lục, Quốc triều Hương khoa lục, Đại Nam địa dư chí ước biên.

Từ điển Trung-Anh

(1) to have children
(2) to raise or bring up
(3) to educate

Từ ghép 175

Ā yù fèi tuó 阿育吠陀Ā yù wáng 阿育王ā yù wèi shí 阿育魏实ā yù wèi shí 阿育魏實Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奥林匹克体育场Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奧林匹克體育場bǎo yù 保育bǎo yù xiāng 保育箱bǎo yù yuàn 保育院Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng 北京工人体育场Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng 北京工人體育場Běi jīng Guó jiā Tǐ yù chǎng 北京国家体育场Běi jīng Guó jiā Tǐ yù chǎng 北京國家體育場Běi jīng Jiào yù Xué yuàn 北京教育学院Běi jīng Jiào yù Xué yuàn 北京教育學院bǔ yù 哺育bù yù 不育bù yù xìng 不育性bù yù zhèng 不育症Chéng dū Tǐ yù Dà xué 成都体育大学Chéng dū Tǐ yù Dà xué 成都體育大學chū děng jiào yù 初等教育dàn yù 誕育dàn yù 诞育dé yù 德育diàn huà jiào yù 电化教育diàn huà jiào yù 電化教育dìng xiàng péi yù 定向培育duō yù 多育fā yù 发育fā yù 發育fā yù qī 发育期fā yù qī 發育期fā yù shēng wù xué 发育生物学fā yù shēng wù xué 發育生物學Fǎ lán xī Tǐ yù chǎng 法兰西体育场Fǎ lán xī Tǐ yù chǎng 法蘭西體育場fán yù 繁育fēng shā yù lín 封沙育林fū yù 孵育fǔ yù 抚育fǔ yù 撫育gāo děng jiào yù 高等教育gōng nèi jié yù qì 宫内节育器gōng nèi jié yù qì 宮內節育器jī chǔ jiào yù 基础教育jī chǔ jiào yù 基礎教育jì huà shēng yù 計劃生育jì huà shēng yù 计划生育jiào yù 敎育jiào yù 教育jiào yù bèi jǐng 教育背景Jiào yù bù 教育部jiào yù bù zhǎng 教育部長jiào yù bù zhǎng 教育部长Jiào yù Diàn shì 教育电视Jiào yù Diàn shì 教育電視jiào yù gōng zuò zhě 教育工作者jiào yù jiā 教育家jiào yù jiè 教育界jiào yù wěi yuán huì 教育委员会jiào yù wěi yuán huì 教育委員會jiào yù xiāng tán 教育相談jiào yù xiāng tán 教育相谈jiào yù xìng 教育性jiào yù xué 教育学jiào yù xué 教育學jié yù 節育jié yù 节育jué yù 絕育jué yù 绝育jūn shì tǐ yù 军事体育jūn shì tǐ yù 軍事體育kē xué yù ér 科学育儿kē xué yù ér 科學育兒liáng zhǒng fán yù 良种繁育liáng zhǒng fán yù 良種繁育méi yǒu shēng yù néng lì 沒有生育能力méi yǒu shēng yù néng lì 没有生育能力péi yù 培育pǔ tōng jiào yù 普通教育Qián yù tǔ 潛育土Qián yù tǔ 潜育土sēn lín péi yù 森林培育Shàng hǎi Tǐ yù chǎng 上海体育场Shàng hǎi Tǐ yù chǎng 上海體育場Shè huì Zhǔ yì Jiào yù Yùn dòng 社会主义教育运动Shè huì Zhǔ yì Jiào yù Yùn dòng 社會主義教育運動shēng ér yù nǚ 生儿育女shēng ér yù nǚ 生兒育女shēng yù 生育shēng yù lǜ 生育率shēng yù néng lì 生育能力shōu róng jiào yù 收容教育sì yù 飼育sì yù 饲育sù zhì jiào yù 素質教育sù zhì jiào yù 素质教育tè shū jiào yù 特殊教育tǐ yù 体育tǐ yù 體育tǐ yù bǐ sài 体育比赛tǐ yù bǐ sài 體育比賽tǐ yù chǎng 体育场tǐ yù chǎng 體育場tǐ yù chǎng guǎn 体育场馆tǐ yù chǎng guǎn 體育場館tǐ yù dá biāo cè yàn 体育达标测验tǐ yù dá biāo cè yàn 體育達標測驗tǐ yù duàn liàn 体育锻炼tǐ yù duàn liàn 體育鍛煉tǐ yù guǎn 体育馆tǐ yù guǎn 體育館tǐ yù huó dòng 体育活动tǐ yù huó dòng 體育活動tǐ yù jiè 体育界tǐ yù jiè 體育界tǐ yù xì 体育系tǐ yù xì 體育系tǐ yù xiàng mù 体育项目tǐ yù xiàng mù 體育項目tǐ yù yùn dòng 体育运动tǐ yù yùn dòng 體育運動tǐ yù zhī chuāng 体育之窗tǐ yù zhī chuāng 體育之窗tōng cái jiào yù 通才教育tōng shí jiào yù 通識教育tōng shí jiào yù 通识教育wǎn hūn wǎn yù 晚婚晚育wǎn yù 晚育xìng jiào yù 性教育xuǎn yù 选育xuǎn yù 選育xùn yù 訓育xùn yù 训育yǎng yù 养育yǎng yù 養育yè yú jiào yù 业余教育yè yú jiào yù 業餘教育yì wù jiào yù 义务教育yì wù jiào yù 義務教育yìng shì jiào yù 应试教育yìng shì jiào yù 應試教育yù ér 育儿yù ér 育兒yù ér dài 育儿袋yù ér dài 育兒袋yù líng qī 育齡期yù líng qī 育龄期yù rén 育人yù yòu dài 育幼袋yù yòu yuàn 育幼院yù zhǒng 育种yù zhǒng 育種yùn yù 孕育zài yù 再育zhèng guī jiào yù 正規教育zhèng guī jiào yù 正规教育zhí yè jiào yù 职业教育zhí yè jiào yù 職業教育zhì yù 智育zhōng děng jiào yù 中等教育zhōng děng pǔ tōng jiào yù 中等普通教育zhōng děng zhuān yè jiào yù 中等专业教育zhōng děng zhuān yè jiào yù 中等專業教育Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中国教育和科研计算机网Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中國教育和科研計算機網Zhōng guó Jiào yù Wǎng 中国教育网Zhōng guó Jiào yù Wǎng 中國教育網Zhōng huá Quán guó Tǐ yù Zǒng huì 中华全国体育总会Zhōng huá Quán guó Tǐ yù Zǒng huì 中華全國體育總會zhòng shì jiào yù 重視教育zhòng shì jiào yù 重视教育zhuān yè jiào yù 专业教育zhuān yè jiào yù 專業教育