Có 1 kết quả:

yù ér dài

1/1

yù ér dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

marsupial pouch