Có 1 kết quả:

yù ér

1/1

yù ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to raise a child