Có 1 kết quả:

fèi qì zhǒng

1/1

fèi qì zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

emphysema