Có 1 kết quả:

fèi yán Kè léi bó shì jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Klebsiella pnenmoniae