Có 1 kết quả:

fèi yán shuāng qiú jūn ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Diplococcus pneumoniae