Có 1 kết quả:

fèi yán shuāng qiú jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Diplococcus pneumoniae