Có 1 kết quả:

fèi fǔ zhī yán

1/1

fèi fǔ zhī yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

words from the bottom of one's heart