Có 1 kết quả:

shèn shàng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

adrenal glands