Có 1 kết quả:

shèn gōng néng ㄕㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

kidney function