Có 1 kết quả:

shèn yán

1/1

shèn yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kidney inflammation
(2) nephritis